Wypożyczalnia "Szansa"

 

ul. Krakowska 4

tel. 797 198 977

e-mail: rehabilitacja@mosirprzeworsk.pl

czynna w środy: godz.7.30 - godz.15.30.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Szansa” - od dnia 1 sierpnia 2015 r. włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku.

Powstała w ramach „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyśpieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Efektem realizacji projektu jest nieodpłatne udostępnianie (w formie umowy użyczania) osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu przeworskiego, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. To bardzo ważny aspekt zwłaszcza dla tych niepełnosprawnych, których nie stać na zakup zmechanizowanego sprzętu do rehabilitacji.

Osoby uprawnione do korzystania z usług Wypożyczalni

Do korzystania z usług Wypożyczalni uprawnione są osoby, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, obejmujące wszystkie rodzaje i stopnie tejże niepełnosprawności.

Warunki udostępniania sprzętu Wypożyczalni

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych jest bezpłatne. Warunkiem użyczenia jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego, w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, odpowiedniego zaświadczenia rehabilitanta. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia. Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się osoby korzystającej z Wypożyczalni z regulaminem oraz zasadami użytkowania wypożyczanego sprzętu, poświadczone pisemnym oświadczeniem. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zabrania się korzystania ze sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim. Wszelkie zmiany podane w umowie, w tym dotyczące adresu zamieszkania, osoba korzystająca powinna niezwłocznie zgłosić w siedzibie Wypożyczalni.

Zabezpieczenie sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie większej niż 8.000 zł, stanowić będzie poręczenie złożone przez inną osobę osiągającą miesięczny dochód w wysokości co najmniej 500 zł netto, a sprzętu o wartości powyżej 8.000 zł – poręczenie złożone przez osobę osiągającą miesięczny dochód
w wysokości co najmniej 1.000 zł netto.

Zakres odpowiedzialności beneficjentów pomocy za właściwe użytkowanie udostępnionych sprzętów rehabilitacyjnych i urządzeń pomocniczych

Osoba korzystająca ze sprzętu zobowiązana jest do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. Biorący do używania zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym lub do zakupu nowego sprzętu w przypadku jego zniszczenia. Za niezwrócenie sprzętu w terminie, wypożyczający uiszcza karę w wysokości 2% jego wartości początkowej za każdy dzień opóźnienia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.