Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mosirprzeworsk.pl.

Data publikacji: 2018-04-05
Data aktualizacji: 2024-02-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2024-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest dyrektor Grzegorz Łuczyk.

Adres poczty elektronicznej:

dyrektor@mosirprzeworsk.pl
Nr telefonu: 16 307 40 46

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy, ul. Budowlanych 9

Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ul. Budowlanych, jedno od strony wschodniej i dwa od zachodniej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich/dziecięcych znajdujące się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie jest zainstalowana jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek posiada dwa parkingi, jeden zewnętrzny od strony wschodniej i jeden wewnętrzny od strony północnej. na parkingu wewnętrznym dostępne jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Budynek 2: Hala Sportowa im. Tadeusza Ruta, ul. Misiągiewicza 10

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Misiągiewicza oraz 2 wejścia od strony ul. Pszennej, z podjazdem dla wózków. Budynek nie posiada windy. Na płytę hali sportowej, jak również do biura hali można wjechać na wózku inwalidzkim. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie jest zainstalowana jest winda.

Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, bez parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.